Dataskyddsmeddelande

Expertregister för experter

Registeransvarig Åbo universitet
Barnpsykiatriska forskningscentret
Lemminkäinengatan 3 Teutori vån. 3
20014 Åbo universitet
 
Person som ansvarar för registerärenden

Kati Granlund, utvecklingschef, tfn 050 530 3743 kati.granlund@utu.fi

Registrets namn

De otroliga åren-expertregister

Registrets användningsändamål

Den registrerades samtycke (artikel 6 punkt 1 a i dataskyddsförordningen)
Uppföljning och statistikföring av experternas antal och geografiska läge.

Registerföring, uppföljning och statistikföring av experternas metodkompetens i relation till De otroliga åren-programmet. Utnyttjande av uppgifterna i planeringen av utbildningar och metodstöd.

Kvantitativ och kvalitativ uppföljning och statistikföring av De otroliga åren-grupperna som genomförs: genomförare, geografisk utspridning, antal grupper, programtyper, varaktighet, deltagarantal, deltagarnas närvaro och programtrohet.

Förmedling av uppgifter som relaterar till att kontrollera experternas metodkompetens till köpare av De otroliga åren-tjänsten, t.ex. kommuner, vid behov. 

Produktion av nationella och regionala rapporter.

Personer i expertregistret kan använda den elektroniska materialbanken och läsa meddelanden i systemet.

Forskningsbruk av data som samlas in: 
för personer i registret: födelseår, utbildning och programkompetens, ort, genomförandeuppgifter för De otroliga åren-grupperna och enkät om programtrohet.

Registrets datainnehåll För- och efternamn, arbetsplatsens namn och adressuppgifter,  e-postadress, telefonnummer, utbildningsbakgrund samt uppgifter som relaterar till metodkompetens och användning av metoden
Regelmässiga datakällor Uppgifter som personen själv delgett. Deltagaruppgifter från Hemboets utbildningsevenemang för personerna i registret
Uppgifternas mottagare

Registrets uppgifter kan överlåtas till De otroliga åren-tjänstens köpare (t.ex. en kommun) beträffande en registrerad experts programkompetens när hen fungerar som den ifrågavarande tjänstens genomförare.

Nationella och regionala rapporter som utarbetas på basis av registeruppgifterna kan överlåtas som stöd för det nationella, landskapsmässiga och kommunala beslutsfattandet till instanser som ansvarar för bildnings- och vårdtjänsterna.

Överlåtelse och överföring av data utanför EU eller EES Registrets uppgifter överlåts inte utanför EU eller EES.
Principerna för skydd av registret Registret skyddas från användning av utomstående. Vid Åbo universitet och Barnpsykiatriska forskningscentret beaktas datasäkerheten planmässigt i all användning och behandling av data. Tillgången till användningsmiljön skyddas med behörigheter och lösenord. 
Den registrerades rättigheter Rätt att kontrollera sina uppgifter
Rätt att rätta sina uppgifter
Rätt att be att uppgifterna raderas
Rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna
Rätt att vägra behandlingen av uppgifterna
Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten
Övriga uppgifter När tjänsten används uppstår loggmarkeringar som används för att sörja om tjänstens datasäkerhet, teknisk utveckling av tjänsten samt för att upptäcka, förhindra och utreda fel (Informationssamhällsbalken (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Loggarna förvaras den tid som de behövs för dessa ändamål, och de används inte för andra ändamål. 
Åbo universitets dataskyddsansvarig: dpo@utu.fi

 

Mer detaljerad information om skyddet av personuppgifterna: 

http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx

Du använder Internet Explorer. Denna webbplats stöder inte Internet Explorer och kanske inte fungerar korrekt. Byt till en annan webbläsare.