Dataskyddsmeddelande

Föräldrar

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är den nationella implementeringsstudien av programmet De otroliga åren, vars syfte är att utreda användningen av och effektiviteten hos De otroliga åren-handledningsprogrammet för föräldrar inom den finländska social- och hälsovårdens servicesystem. Syftet med studien, som genomförs av Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter, är att förbättra tillgången till familjefokuserade stödformer för barnfamiljer som är klienter inom social- och hälsovården. I studien kartläggs hur lämpligt programmet för stöd för föräldraskap är och till vilken grad programmet är till nytta för barn och familjer i olika livssituationer. I studien utreds följande: 1) Till vilken grad har De otroliga åren-handledningsprogrammet för föräldrar som genomförs som inriktad vård inom tjänsterna för barnfamiljer ett samband med förändringar i barnens beteendeproblem och familjernas välbefinnande? 2) Hur nöjda är familjerna med programmet och vilket samband har familjespecifika faktorer med programmets effektivitet? 3) Vilket samband har grupphandledarnas (programmets genomförares) bakgrundsfaktorer och metodtrohet med programmets resultat? 4) Har ibruktagandet av De otroliga åren-programmet ett samband med användningen av tjänster på kommun- eller landskapsnivå, har till exempel behovet av specialsjukvård eller placeringar utom hemmet minskat? 5) Hur har ändringarna som orsakats av covid-19-pandemin påverkat implementeringen av programmet?
 

Registeransvarig

Åbo universitet (FI-20014) administrerar och upprätthåller registret som relaterar till De otroliga åren-studien där personuppgifter behandlas.
 

Grunderna för behandlingen av personuppgifterna

Grunden för behandlingen av personuppgifterna är allmän nytta; vetenskaplig forskning, om vilka det fastställs i universitetslagen (558/2007) 2§, EU:s allmänna dataskyddsförordning (6 art. 1 e) och dataskyddslagen (4 § punkt 3). Grunden för behandlingen av särskilda personuppgiftsgrupper är punkt 2 j i artikel 9 i EU:s allmänna dataskyddsförordning samt 6 §, 1 mom. 7 punkten i dataskyddslagen.
 

Kontaktperson

Med frågor om studien kan man kontakta: Specialforskare Marjo Kurki  
E-post: mhkurk@utu.fi     
Telefon: 0442710797
Studien leds av Andre Sourander, professor i barnpsykiatri.
Barnpsykiatriska forskningscentret, Åbo universitet, Lemminkäinengatan 3 / Teutori våning 3, 20014 Åbo universitet.
Med frågor om dataskyddet kan man kontakta: dpo@utu.fi
 

Kategorier av personuppgifter

Bakgrundsuppgifterna som frågas av föräldern är födelseår, kön, modersmål, utbildningsnivå, yrke, familjeform samt uppgifter om familjens struktur, utbildning, barnets psykosociala välmående, mobbning och familjens livssituation. Barnets bakgrundsuppgifter som frågas är namn, födelseår och -månad, kön, modersmål och dagvårdsform. I den inledande utvärderingen som genomförs före vårdprogrammet inleds görs en omfattande kartläggning av barnets beteende och känsloliv, föräldraskapsfärdigheterna i familjen samt hur vardagssituationer löper. Föräldrarnas attityder till uppfostran samt deras mängder av stress, ångest och depression mäts med hjälp av symtommätare. Förutom i den inledande kartläggningen upprepas enkäterna också genast efter att programmet slutförts samt 6 mån., 12 mån. och 24 mån. efter den inledande kartläggningen.
 

Enkäter

Utvärdering av barnet

  • Enkäten Styrkor och svårigheter (32 frågor)
  • Irritationsenkät (7 frågor)
  • Psykiska problem – Child Behaviour Checklist, CBCL (100 frågor)
  • Att beakta andra – Inventory of Callous-Unemotional Traits, ICU (24 frågor)
  • Vardagssituationer (dagliga och sociala situationer) (17 frågor)
  • Utvärdering av barnets hälsotillstånd (8 frågor)

Utvärdering av föräldern

  • Föräldraskapsfärdigheter – Parenting Scale, PS (30 frågor)
  • Depressions- och ångestsymtom – Depression Anxiety and Stress Scale Short Form, DASS-21 (21 frågor)
  • Föräldraskapsförmåga – Parenting Self-efficacy scale
  • Belåtenhetsenkät om programmets inverkan på föräldraskapet.

Uppgifterna samlas in under perioden 01/2021–12/2025.

Forskningsprogrammets webbplats finns på en server som upprätthålls av Åbo universitet och den omfattas av Åbo universitets informationsförvaltnings dataskyddsanvisningar. Förbindelsen mellan webbplatsen och användarens dator är skyddad med SSL. Webbplatsen används med ett personligt användarnamn och lösenord. Studiedeltagaren ansvarar för att parter utanför studien inte får tillgång till användarnamnet genom deltagarens handlingar.

På webbplatsen registreras uppgifter om användningen av vårdprogrammet som undersöks (tid, vyer som använts) samt den respons som föräldrarna gett om programmet. Uppgifterna används för att studera faktorerna som påverkar vården samt för den tekniska utvecklingen av tjänsten och för att upptäcka, förhindra och utreda fel (Informationssamhällsbalken (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§).

Uppgifterna förvaras den tid som de behövs för dessa ändamål, och de används inte för andra ändamål.

 

Förvaringstid

Personuppgifterna kommer att förvaras på universitetets skyddade hårddisk fram till 2030 utan identifikationsuppgifter. Därefter kommer det detaljerade materialet att omvandlas till ett aggregerat material där man inte längre kan identifiera enskilda personers uppgifter. Det aggregerade materialet arkiveras för forskningsändamål antingen i Åbo universitets arkiv eller i ett informationssystem i enlighet med arkivlagen. Materialet kommer endast att användas för forskningsändamål som relaterar till De otroliga åren-programmet.

Eventuella mottagare av uppgifterna

Inga personuppgifter kommer att överlåtas utanför forskningsgruppen. Applikationen har utvecklats av Sofokus, och dess anställda som anges i avtalet om behandling av personuppgifter kan behandla (bl.a. spara, förvara, erbjuda felreparations-, underhålls- och kapacitetstjänster) personuppgifterna på den registeransvarigas vägnar. Avtalet om behandling av personuppgifter förbinder dem till sekretess.
 

Överföring till tredje länder

All dataöverföring kommer att ske i Finland inom forskningsgruppen.
 

Offentlighet eller sekretess

Alla personuppgifter som samlas in är sekretessbelagda. Användningen av materialet skyddas med användarnamn och lösenord. 

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be om tillgång till sina personuppgifter samt att be att uppgifterna i fråga korrigeras eller raderas, begränsa behandlingen eller motsätta sig behandlingen. Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. I ärenden som relaterar till den registrerades rättigheter och skyldigheter är kontaktpersonen Åbo universitets dataskyddsansvarig, dpo@utu.fi.


Principer för skydd av personuppgifterna

Åbo universitets IT-tjänster erbjuder den allmänna datatekniska infrastrukturen och tjänsterna för universitetets fakulteter och institutioner som fastställs av universitetets personal. Nätverket har delats in i olika zoner enligt behov (fysisk, trådlös, arbetsstationer, skyddad användning o.s.v.). Lagringstjänsterna, servrarna och de övriga tjänsterna produceras inom universitetets lokaler.

I universitetets byggnader, inbegripet det barnpsykiatriska forskningscentret, finns centraliserade låssystem, och endast personer med nyckel som beviljats tillstånd att få tillträde till centrumet kommer in där.

Dataskyddet upprätthålls enligt sju huvudpunkter: centraliserad förvaltning med separat förvaltningskonto och indelade användarrättigheter; användning av aktuella och pålitliga apparater, kontinuerlig uppdatering av programvaror; centraliserad identitetsadministration; lokalt förvaltad webbinfrastruktur och servicesstatistik i enlighet med industristandarden; en säkerhetsprogramvara och kontrollverktyg med vid användarkrets.

Åbo universitets IT-säkerhetschef är Mats Kommonen tietoturvapaallikko@utu.fi

Du använder Internet Explorer. Denna webbplats stöder inte Internet Explorer och kanske inte fungerar korrekt. Byt till en annan webbläsare.