Ryhmänhallinnan työpajakoulutus

Tämä konkreettinen koulutus on suunnattu päivähoidon henkilöstölle, opettajille ja lasten kanssa työskenteleville, jotka haluavat parantaa lasten sosiaalisia taitoja sekä käyttää työssään positiivisia ryhmänhallintamenetelmiä. Koulutuksessa annetaan välineitä myös käytöshäiriöisten lasten kanssa toimimiseen.

Koulutuksen tarkoituksena on edistää ammattilaisen taitoja käyttää positiivisia ja ennakoivia ryhmänhallintastrategioita ja kurinpitomenetelmiä. Sen avulla lisätään tietoisuutta, kuinka opettaa lapsille sosiaalisia, ongelmanratkaisu- ja vihanhallintataitoja. Tämän lisäksi koulutuksessa keskitytään keinoihin, joiden avulla voidaan tuloksellisesti tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa tukeakseen heidän osallistumistaan koulutyöhön ja edistääkseen johdonmukaista ja kiinteää kodin ja päiväkodin / koulun yhteistyötä.

Menetelmä tutkitusti:
• Vähentää lasten aggressiivista ja häiritsevää käyttäytymistä
ryhmässä
• Parantaa lasten itsetuntoa
• Lisää lasten akateemista sitoutumista ja prososiaalista
käyttäytymistä
• Lisää lasten kouluvalmiutta
• Vähentää kasvattajan lapseen kohdistamaa kritiikkiä
• Lisää kasvattajan ryhmänhallintataitoja
• Lisää kasvattajan käyttämien kehujen ja kannustamisen määrää

Ryhmänhallintamenetelmän työpaja koostuu seuraavista osa-alueesta:

1. Käytöshäiriöiden taustaa ja ehkäisevät toimet
2. Ennakoiva suunnittelu käytöshäiriöisten lasten kanssa toimimisessa
3. Myönteisen käyttäytymisen edistäminen ryhmässä
4. Kannustimien käyttö lasten motivoinnissa
5. Häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja sen vähentäminen ryhmässä
6. Huono käytös kuriin tehokkaasti seuraamusten avulla

Koulutus on interaktiivinen ja se sisältää paljon teoriaa ja harjoitteita, ongelmatilanteiden ratkaisuja, ryhmätöitä ja DVD-esimerkkejä. Koulutus sisältää työssäoppimista välitehtävien muodossa.

Kesto: 6 kokonaista päivää, koulutus toteutetaan osissa n. 3-4 viikon välein
Osallistujamäärä:  16 hlö/ryhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti päivähoidon henkilöstö, esi-ja alakoulujen opettajat
ja erityisopettajat. Koulutus soveltuu myös muille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Koulutuksen tueksi on tarjolla C. Webster-Strattonin kirja: Kuinka edistää lasten
sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Profami 2011.